Skip to the content

Privacy Policy

PRIVACY BELEID VAN MEDIAHUIS GROEP

Versie 1.0 gewijzigd op 22 mei 2018

INLEIDING

Hieronder vind je het privacy beleid van de Mediahuis Groep (hierna “Mediahuis” of “we”). Dit beleid betreft de verwerking van gegevens in verband met natuurlijke personen, nl. persoonsgegevens op alle websites, via alle (mobiele) apps en alle Diensten van de verschillende entiteiten binnen de Mediahuis Groep.

Dit beleid is niet van toepassing op de verwerking van gegevens van rechtspersonen.

Dit beleid is opgedeeld in drie delen:

• De verschillende verwerkingsverantwoordelijken binnen de Mediahuis Groep

• Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door alle entiteiten binnen de Mediahuis Groep

• Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door elke entiteit binnen de Mediahuis Groep

Dit privacy beleid doet geen afbreuk aan en moet samen gelezen worden met andere toepasselijke richtlijnen en overeenkomsten van de entiteiten van de Mediahuis Groep zoals cookies beleid, abonnementsvoorwaarden, wedstrijdreglementen en overeenkomst voor het gebruik van diensten op Mediahuis domeinen.

1. DEFINITIES

Binnen dit beleid is het onvermijdelijk een aantal vaktermen te gebruiken. Daarom geven we in dit onderdeel een kort overzicht van de definities en vaak gebruikte termen.

Dienst: nieuws, aanbiedingen, functionaliteit voor een betere gebruikservaring, (mobiele) apps, aanbevolen inhoud of gepersonaliseerde advertenties die een Mediahuis Entiteit levert of ter beschikking stelt op of via een Mediahuis Domein. Voor een overzicht van de Diensten per Mediahuis Domein, zie verder de definitie van Mediahuis Entiteit.

Mediahuis Domein: een website of (mobiele) applicatie aangeboden of uitgebaat door een Mediahuis Entiteit.

Mediahuis Groep: het geheel van de Mediahuis Entiteiten.

Mediahuis Entiteit: de rechtspersoon binnen de Mediahuis Groep die een Dienst aanbiedt/levert – de verschillende Mediahuis Entiteiten vind je onder punt 2.

2. DE VERSCHILLENDE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN BINNEN DE MEDIAHUIS GROEP

Bekijk het overzicht van de verschillende Mediahuis Entiteiten. Deze entiteiten treden elk op als verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens indien ze je hun respectievelijke Dienst leveren.

3. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR ALLE ENTITEITEN VAN DE MEDIAHUIS GROEP

3.1 Wat zijn de doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Elk van de hiervoor vermelde entiteiten van de Mediahuis Groep verwerkt persoonsgegevens voor welbepaalde doeleinden. De Mediahuis Entiteit doet dit steeds op basis van een verwerkingsgrond zoals vereist door de wet. Een verwerkingsgrond is een juridische basis die toelaat om persoonsgegevens te gebruiken. Voorbeelden van verwerkingsgronden zijn: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang enz.

De doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens verschillen naar gelang de Dienst. Meer informatie over de toepasselijke doeleinden en rechtsgronden vind je in specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door elke entiteit binnen de Mediahuis Groep.

3.2 Welke persoonsgegevens verwerken de entiteiten van de Mediahuis Groep?

Elke van de hiervoor vermelde Mediahuis Entiteiten verwerkt de persoonsgegevens die je haar zelf doorgeeft in het kader van de levering van een Dienst.

Elke Mediahuis Entiteit die je persoonsgegevens heeft kan ook persoonsgegevens over jou ontvangen van een andere Mediahuis Entiteit.

Teneinde de kwaliteit van onze gegevensbestanden te valideren, aan te vullen en te verbeteren, kan een Mediahuis Entiteit persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats) ontvangen van externe dienstverleners zoals Bisnode Belgium NV (Researchdreef 65, 1070 Anderlecht, www.bisnodeenu.be). Bijvoorbeeld: ben je verhuisd, dan corrigeren we je adres om de Diensten te kunnen blijven leveren.

3.3 Hoe kan je de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) contacteren?

Voor alle verwerkingen door de hiervoor vermelde entiteiten van de Mediahuis Groep, werd een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer of DPO) aangesteld.

Je kan deze steeds contacteren met vragen of klachten in verband met elke verwerking van persoonsgegevens door een van de hierboven vermelde entiteiten van de Mediahuis Groep. De DPO contacteren.

3.4 Wie ontvangt je persoonsgegevens?

Elke van de hiervoor vermelde entiteiten van de Mediahuis Groep kan je persoonsgegevens doorgeven aan:

 • onderaannemers die in haar opdracht en voor haar rekening werken (verwerkers),
 • haar werknemers in het kader van de uitoefening van hun functie,
 • een andere entiteit binnen de Mediahuis Groep,
 • personen die geïnteresseerd zijn in een zoekertje dat je plaatst (bv. vroom.be, zimmo.be, jobat.be),
 • advertentiepartners in het kader van de levering van aanbevolen inhoud en gepersonaliseerde advertenties,
  We dragen er bovendien zorg voor dat Geregistreerde Gegevens niet gecombineerd kunnen worden met Klikgedrag. Dankzij het gebruik van een datamanagement platform wordt Klikgedrag enkel in de vorm van afgeleide doelgroepen en interesses (bv. man van 18-34 en sportliefhebber) doorgegeven zonder achterliggende Geregistreerde Gegevens.
 • sociale media via dewelke je inlogt of interageert op onze Diensten,
 • externe dienstverleners zoals Bisnode Belgium NV (Researchdreef 65, 1070 Anderlecht, www.bisnodeenu.be) voor validatie, koppeling, aanvulling of correctie van je persoonsgegevens,
 • commerciële partners van een Mediahuis Entiteit, indien je daarin hebt toegestemd,
 • derde partijen in het kader van gesprekken, onderzoeken en onderhandelingen in verband met een samenwerking of vennootschapsrechtelijke transactie (overname, fusie, verkoop van een bedrijfstak, joint venture etc.) en aan de betrokken professionele raadgevers van de betrokken partijen (advocaten, consultants etc.),
 • gerechtelijke, politionele of administratieve autoriteiten indien de wet of de omstandigheden dit vereisen.

Mediahuis zorgt ervoor dat deze ontvangers enkel toegang krijgen tot persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking.

Bij sommige verwerkingen zijn er specifieke ontvangers van je persoonsgegevens, deze worden telkens hieronder vermeld in specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door elke entiteit binnen de Mediahuis Groep.

3.5 Deelt de Mediahuis Groep je persoonsgegevens met landen buiten de Europese Economische Ruimte?

De Europese Economische Ruimte (EER) omvat de landen van de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De Europese wetgeving vereist bijkomende waarborgen wanneer een Mediahuis Entiteit persoonsgegevens doorgeeft aan andere landen die buiten de EER gevestigd zijn. Om ervoor te zorgen dat deze landen hetzelfde beschermingsniveau voor je persoonsgegevens hanteren, legt de Europese wetgever verwerkingsverantwoordelijken passende waarborgen op.

Voor bepaalde verwerkingen zal een Mediahuis Entiteit je persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte. In zulk geval zal de Mediahuis Entiteit zorgen dat de doorgifte gedekt is door passende waarborgen, waaronder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, de modelbepalingen van de Europese Commissie of EU-US privacy shield.

Je kan steeds de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) raadplegen om inzage te krijgen in de passende waarborgen die de Mediahuis Entiteit heeft voorzien.

3.6 Welke rechten heb je als betrokkene?

Onder de voorwaarden en modaliteiten voorzien door de toepasselijke wet, kan je Mediahuis contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

• Je hebt een recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit laat je toe na te gaan welke persoonsgegevens een Mediahuis Entiteit verwerkt.

• Je hebt steeds het recht op verbetering van je persoonsgegevens. Dit laat je toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die een Mediahuis Entiteit verwerkt, te verbeteren of aan te vullen.

• Je hebt het recht op wissing van je persoonsgegevens. Dit laat je toe persoonsgegevens die een Mediahuis Entiteit verwerkt, definitief te wissen. Een Mediahuis Entiteit is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

• Je hebt een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit laat je toe het gebruik van je persoonsgegevens door een Mediahuis Entiteit te bevriezen, zonder deze te wissen. Een Mediahuis Entiteit is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te beperken – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

• Je hebt het recht tegen een verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken. Dit laat je toe je te verzetten tegen de verdere verwerking door een Mediahuis Entiteit van je persoonsgegevens. Een Mediahuis Entiteit is niet altijd verplicht je verzet in te willigen.

• Je hebt het recht steeds je toestemming in te trekken wanneer de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op basis van je toestemming.

• Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

• Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst met jou.

Voor alle verwerkingen die in dit privacy-beleid opgenomen zijn, kan je al je rechten uitoefenen door de DPO te contacteren. De DPO contacteren.

3.7 Wens je een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid?

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid:

 • Voor de Diensten aangebonden door Mediahuis Limburg BV, Limburgvac BV en WijNederland BV, is dat: Autoriteit Persoonsgegevens, T.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
 • Voor alle andere Diensten is dat: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be, tel: +32 2 427 48 00.

3.8 Interactie via sociale media

Als je één van de Diensten van een Mediahuis Entiteit gebruikt of bezoekt via je account op sociale media (bv. inloggen via je facebook account) of interageert op onze sociale media kanalen of via knoppen of andere technieken, dan kan de Mediahuis Entiteit hieruit gegevens halen die publiekelijk gedeeld worden via de socialenetwerksite zoals openbare profielgegevens, lijst met vrienden, je gebruik van sociale netwerksites, en je e-mailadres.

Het gebruik van of interactie met sociale media is onderworpen aan de eigen regels van het sociale media kanaal – geen enkele Mediahuis Entiteit heeft hier invloed over. Consulteer de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van het desbetreffende sociale media netwerk om te begrijpen hoe het netwerk met je persoonsgegevens omgaat.

4. SPECIFIEKE INFORMATIE OVER DE VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR ELKE ENTITEIT BINNEN DE MEDIAHUIS GROEP

Hieronder kan je nagaan welke de verschillende verwerkingen zijn binnen de Mediahuis Groep. Steeds wordt aangeduid door welke entiteit binnen de Mediahuis Groep de verwerking gebeurt.

4.1 Je contacteert ons voor een vraag, verzoek om informatie of klacht

Wanneer je een entiteit van de Mediahuis Groep contacteert voor een vraag, verzoek om informatie of klacht, verwerkt die Mediahuis Entiteit je persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigd belang om je te antwoorden of te helpen.

Elke entiteit van de Mediahuis Groep die hierboven wordt vermeld, verwerkt je persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke voor dit doeleinde indien je haar contacteert.

Elke Mediahuis Entiteit houdt je persoonsgegevens bij tot maximaal 5 jaar nadat je vraag, verzoek om informatie of beantwoording van je klacht is afgerond.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, deelt Mediahuis je persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de verschillende Mediahuis Entiteiten.

4.2 Je neemt deel aan marktonderzoek

Wanneer een Mediahuis Entiteit je contacteert in het kader van een marktonderzoek, doet zij dat op basis van je toestemming. Je hebt steeds het recht je toestemming in te trekken.

Elke Mediahuis Entiteit die aan marktonderzoek doet, houdt je persoonsgegevens bij tot maximaal 3 jaar na einde van het onderzoek.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, delen we je persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door de verschillende Mediahuis Entiteiten.

4.3 Je bent een zakelijke klant voor een van de Diensten (B2B)

Wanneer een Mediahuis Entiteit je een Dienst levert als zakelijke klant (B2B), verwerkt ze je persoonsgegevens in het kader van haar klantenbeheer (aanmaak en beheer account, levering, facturatie etc.) op basis van de noodzaak om de overeenkomst uit te voeren.

Elke Mediahuis Entiteit die jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar klantenbeheer, houdt je persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de klantenrelatie.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, delen we je persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door de verschillende Mediahuis Entiteiten.

4.4 Je bent een klant-consument voor een van de Diensten (B2C)

Wanneer een Mediahuis Entiteit je een Dienst levert als klant-consument (B2C), verwerkt ze je persoonsgegevens in het kader van haar klantenbeheer (aanmaak en beheer account, levering, facturatie etc.) op basis van de noodzaak om de overeenkomst uit te voeren.

Elke Mediahuis Entiteit die jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar klantenbeheer, houdt je persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de klantenrelatie.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, delen we je persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door de verschillende Mediahuis Entiteiten.

4.5 Je gebruikt Jobat als werkzoeker

Indien je Jobat als werkzoeker gebruikt, verwerkt Mediahuis NV je persoonsgegevens voor arbeidsbemiddeling (het matchen van je profiel als werkzoekende met vacatures van werkgevers) op basis van :

 • • de uitvoering van de overeenkomst met jou (CV upload, delen van waardenfit, etc.),
 • jouw toestemming (inschrijving job event, sturen van job gerelateerde e-mails),
 • haar gerechtvaardigd belang (mogelijkheid voor werkgevers om commentaar te geven op CVs),
 • de wet (decreet van 10 december 2010 betreffende private arbeidsbemiddeling). Je hebt steeds het recht je toestemming in te trekken.

Naast de ontvangers vermeld in Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door de verschillende Mediahuis Entiteiten, deelt Mediahuis NV je persoonsgegevens met werkgevers die haar Jobat dienst afnemen, doch enkel in de mate dat je dit toestaat.

Mediahuis houdt je persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na inactiviteit of afsluiten van je Jobat account.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, delen we je persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door de verschillende Mediahuis Entiteiten.

4.6 Je neemt deel aan een wedstrijd of promotionele actie

Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd of een promotionele actie van een Mediahuis Entiteit, verwerkt deze entiteit je persoonsgegevens voor het beheer van de wedstrijd/actie en de aanduiding van de winnaar op basis van haar gerechtvaardigd belang. De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk om de wedstrijd of actie in goede banen te leiden en de winnaars te contacteren om de prijs te overhandigen.

Deelname aan een wedstrijd of promotionele actie kan ook onderworpen zijn aan een wedstrijdreglement of actievoorwaarden.

Elke Mediahuis Entiteit die jouw persoonsgegevens verwerkt voor het beheer van de wedstrijd/actie en de aanduiding van de winnaar, houdt je persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de wedstrijd of de actie.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, delen we je persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door de verschillende Mediahuis Entiteiten.

4.7 Je krijgt commerciële informatie over Diensten van een Mediahuis Entiteit

Wanneer je commerciële informatie krijgt over Diensten van een Mediahuis Entiteit, verwerkt die entiteit je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden op basis van

 • je toestemming (indien je geen relatie hebt met die Mediahuis Entiteit) of
 • haar gerechtvaardigd belang (indien je wel een relatie hebt tot die Mediahuis Entiteit, bv. je bent een klant of partner, of neemt deel aan en wedstrijd of promotionele actie).

Je hebt steeds het recht je toestemming in te trekken.

Je hebt te allen tijd het recht je te verzetten tegen de verdere ontvangst van commerciële informatie over Diensten van een Mediahuis Entiteit. Dit recht kan je uitoefenen door de instellingen van je account te wijzigen of contact op te nemen met [insert contactgegevens].

Elke Mediahuis Entiteit die je persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, houdt deze gegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de relatie met Mediahuis (indien je een relatie hebt tot Mediahuis) of tot maximaal 10 jaar na inactiviteit (indien je geen relatie hebt tot Mediahuis).

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, delen we je persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door de verschillende Mediahuis Entiteiten.

4.8 Je krijgt informatie over producten of diensten van partners van een Mediahuis Entiteit

Wanneer je commerciële informatie krijgt over producten of diensten van een partner van een Mediahuis Entiteit, verwerkt die entiteit je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden op basis van je toestemming. Je hebt steeds het recht je toestemming in te trekken.

Je hebt te allen tijd het recht je te verzetten tegen de verdere ontvangst van informatie over producten en diensten van de partners van Mediahuis. Dit recht kan je uitoefenen door de instellingen van je account te wijzigen of contact op te nemen met [insert contactgegevens].

Elke Mediahuis Entiteit die je persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, houdt deze gegevens bij tot maximaal maximaal 3 jaar na laatste ontvangst van commerciële informatie van partners van Mediahuis

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, delen we je persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door de verschillende Mediahuis Entiteiten.

4.9 Je bezoekt een Mediahuis Entiteit

Indien je een bezoeker bent bij een Mediahuis Entiteit, verwerkt elke Mediahuis Entiteit je persoonsgegevens in het kader van bezoekersbeheer op basis van haar gerechtvaardigde belangen (bv. rondleiding voor scholen, vergadering met Mediahuis contactpersoon, inzage archief etc.).

Elke Mediahuis Entiteit houdt je persoonsgegevens bij tot 1 jaar na je laatste bezoek.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, deelt Mediahuis je persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door de verschillende Mediahuis Entiteiten.

4.10 Je bent een leverancier van een Mediahuis Entiteit

Indien je producten of diensten levert aan een Mediahuis Entiteit, verwerkt die Mediahuis Entiteit je persoonsgegevens in het kader van haar leveranciersbeheer op basis van de noodzaak om de overeenkomst met jou uit te voeren.

Mediahuis houdt je persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na de laatste levering.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, deelt Mediahuis je persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door de verschillende Mediahuis Entiteiten.

4.11 Je solliciteert bij een Mediahuis Entiteit

Indien je voor een job solliciteert bij één van de Mediahuis Entiteiten, verwerkt die Mediahuis Entiteit je persoonsgegevens voor:

• Het beheer en evaluatie van de job applicaties in het kader van de precontractuele relatie,
• Het aanhouden van de wervingsreserve op basis van haar gerechtvaardigd belang.

Elke Mediahuis Entiteit houdt je persoonsgegevens bij tot maximaal 5 jaar nadat de sollicitatie procedure is afgelopen.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, deelt Mediahuis je persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door de verschillende Mediahuis Entiteiten.

4.12 In elk geval

Indien een Mediahuis Entiteit je persoonsgegevens verwerkt voor één van de hierboven vermelde doeleinden, verwerkt die entiteit je persoonsgegevens ook voor:

• de opsporing, voorkoming en bestrijding van fraude en misbruik op basis van haar gerechtvaardigd belang. Minder fraude en misbruik komt de Mediahuis Entiteit, haar klanten en haar leveranciers ten goede,
• geschillenbeheer op basis van haar gerechtvaardigd belang, omdat Mediahuis haar rechten moet kunnen vrijwaren en verdedigen,
• de analyse en verbetering van de Diensten op basis van haar gerechtvaardigd belang. Hierdoor kunnen de Diensten worden verbeterd teneinde ze meer op jouw wensen en voorkeuren af te stemmen.

Elke Mediahuis Entiteit houdt je persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar nadat je persoonsgegevens inactief zijn.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, deelt Mediahuis je persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door de verschillende Mediahuis Entiteiten.